วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย