วันศุกร์ ที่ ๑๕ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม C ๓๐๐ สำนักทะเบียนและวัดผล ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ตามปฏิทินการประชุมสำนักทะเบียนและวัดผล ๒๕๖๒วาระการประชุม