วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม C ๓๐๐ สำนักทะเบียนและวัดผล  ชั้น ๓ อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม)