วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวมโซน B