วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง  ๓๑๓ ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม โซน C  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา