วันพุธที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องพระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปาสาทิโก) B ๓๑๒ ชั้น ๓ โซนB อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                    หรือ ห้องประชุมออนไลน์ Zoom Video online (https://zoom.us/j/9860510062) รหัส 9860510062