วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องพระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปาสาทิโก) B ๓๑๒ ชั้น ๓ โซนB อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ ห้องประชุมออนไลน์ Zoom Video online