เลื่อนการประชุมและแจ้งปฏิทินการประชุมสำนักทะเบียนและวัดผล ปี ๒๕๖๑