วาระการประชุมสำนักทะเบียนและวัดผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๑๕ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๒ 

(ตามปฏิทินการประชุมสำนักทะเบียนและวัดผล ๒๕๖๒วาระการประชุม

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เลื่อนการประชุมและแจ้งปฏิทินการประชุมสำนักทะเบียนและวัดผล ปี ๒๕๖๑