วันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องพระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปาสาทิโก) ห้อง B ๓๑๒ ชั้น ๓ โซน B อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting รหัส ๔๖๕๐๗๓๗๔๐๘