มีหน้าที่กลั่นกรองรายชื่อ คุณสมบัติและเอกสารต่างๆ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาต่างๆ ก่อนที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย