เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนภูมิภาค


วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

         ๑.๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒ เรื่อง ที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

     ๑.๒.๑ เรื่อง การสัมมนาพระสอนศีลธรรม พระนักเผยแผ่ และพระนักเทศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                                                                                 

         ๑.๒.๒ เรื่อง ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๓ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

         ๑.๒.๓ เรื่อง การอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

         ๑.๒.๔ เรื่อง กรอบอัตราจัดสรรพระสอนศีลธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

         ๑.๒.๕ เรื่อง ข้อพึงระวังการใช้จ่ายงบประมาณ

 

วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

           - ไม่มี -                                                                                                       

 

วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

           - ไม่มี -                                                                                                       

 

วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

           ๔.๑ เรื่อง โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

           ๔.๒ เรื่อง การรับสมัครพระสอนศีลธรรม (รับสมัคร ชำระบัญชีรายชื่อ และส่งภายในวันที่ ๓๑)   

           ๔.๓ เรื่อง กำหนดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม และการโอนนิตยภัต ส่วนกลาง 

           ๔.๔ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรมเดือนกันยายน

 

วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ