นายธีร์ พุ่มทับทิม ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2561  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประฃุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ตอบเข้ารับการประชุม

อ.ธีร์ พุ่มทับทิม ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "บริการงานประชุมด้วยระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์  MCU e-Meeting ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา