สาขาวิชารัฐศาสตร์

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  วันที่ ๒๑  พฤษภาคม ๒๕๖๔

กรรมการผู้ประเมิน 

         ๑.รศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร                   ประธาน

         ๒.นางจิราพร  คล้อยปาน                  กรรมการ

         ๓. พระครูธรรธรบุญเที่ยง  พุทธสาวโก   กรรมการและเลขานุการ