วันอังคาร ที่ ๒  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖  เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.