วาระการประชุม

-เรื่องการบริหาร การเงินบัญชี การชำระค่าเทอม

-เรื่องการเรียนการสอน

-เรื่องวิทยานิพนธ์/วิจัยของนิสิต

-เรื่องทะเบียนนิสิต /ผลการเรียน

-เรื่องการศึกษาดูงานต่างประเทศ

-เรื่องอื่นๆ

ประชุมจัดทำตารางสอน ป.โท / ป.เอก ภาคที่ ๒ / ๒๕๖๐