วาระการประชุม

๑.การบริหารงานของหลักสูตร

๒. การจัดสำนักงาน และบุคลากร

๓. งบประมาณและการดำเนินงาน งบประมาณ 2562

๔.การจัดการเรียนการสอน เทอม 2/2561

๕.การปรึกษาและติดตามวิทยานิพนธ์นิสิต

๖.การฝึกประสบการณ์ของนิสิต

๗.โครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ปี 62

รายงานการประชุม


วาระการประชุม

๑.การบริหารงานของหลักสูตร

๒. การจัดสำนักงาน และบุคลากร

๓. งบประมาณและการดำเนินงาน งบประมาณ 2562

๔.การจัดการเรียนการสอน เทอม 2/2561

๕.การปรึกษาและติดตามวิทยานิพนธ์นิสิต

๖.การฝึกประสบการณ์ของนิสิต

๗.โครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ปี 62


๑.      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๒.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๓.     เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การทำหนังสือทำเนียบ ป.โท รุ่น ๑๑ และ แผนการศึกษาดูงาน รุ่น ๑๒

๓.๒ การติดตามนิสิตตกค้างและนิสิตเตรียมสอบวิทยานิพนธ์

๓.๓ ตารางสอนภาษาบาลี รุ่น ๑๑

     ๓.๔ ตารางสอน ป.โท รุ่น ๑๒

     ๓.๕ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ รุ่น ๑๑

๔. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     ๔.๑ คู่มือการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

     ๔.๒ การปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศส่วนงาน

     ๔.๓ การจัดทำเอกสารการสอน ตำรา หลักสูตร ป.โท

     ๔.๔ การจัดอบรมอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา

     ๔.๕ คู่มือการเขียนรายงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย เล่มใหม่

     ๔.๖ การประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมหลักสูตรในวิทยาลัยสงฆ์

๕.เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)